Semalt hünärmen aladalary: Google Analytics Spam bilen nädip iş salyşmaly

Islendik kompaniýa üstünlikli onlaýn iş gurup biler. Köp halatlarda gowy ätiýaçlyk SEO usullary bolan web sahypalary web ussatlaryna internet marketinginiň ýokary derejesine ýetmäge kömek edýär. Bu ýagdaýlarda web ussatlary Gözleg motory optimizasiýasy (SEO) ýaly sanly marketing usullaryny ulanýarlar. Bu ýagdaýlaryň hemmesinde maksat markanyň barlygyny aýdyňlaşdyryp biljek berk meýilnamany düzýär. Onlaýn marketingde, SEO we beýleki sanly marketing strategiýalary web sahypasyny marketing meýilnamasynda köp meýilnamalary ýerine ýetirýär. Bu ýagdaýlarda web sahypalaryna gözleg motor platformalarynda ýeterlik ýer tapmakda kynçylyk çekýär. Elektron telekeçilik sazlamalarynyň köpüsiniň radaryna spam hüjümleri köp. Google Analytics Spam hüjümleri telekeçilik kärhanalaryny we marketing kampaniýalarynyň köpüsini ysmaz edip biler.

Semalt Digital Services-iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Endrýu Dyhan makalada Google Analytics Spam-y nädip dolandyrmalydygyny düşündirýär.

Web sahypasy we onlaýn marketing meýilnamasy bolan her bir kompaniýa Google Analytics Spam-y blokirlemekden peýdalanyp biler. Web sahypalarynyň köpüsinde web ösüşiniň dürli taraplary, spam hüjümlerine gowşak goralanlyklaryň ýokary derejesini döredýär. Iberilen spam web sahypaňyzdaky maglumatlary bulutlandyrýar we nädogry maglumatlaryň ýygnalmagyna sebäp bolýar. Web sahypaňyzdaky spam maglumatlaryna täsir edeniňizde, nädogry iş ölçeglerini edip bilersiňiz. Bu sahypalaryň bu buýruklary ýerine ýetirmeginiň usullaryndan biri, Google Analytics Spam-dan gelýän parametrleri pozmagy öz içine alýar. Nädogry täsir galdyryp bilerler, ýöne hakyky pul alýan hakyky müşderileri görkezmeýärler.

Google Analytics-de spambotlar

Käbir ýagdaýlarda, web sahypaňyza girýänler käbir zombi kompýuterleri bolup biler. Bu enjamlar serweri ýykyp biler. Hyzmatdan ýüz öwürmek serweri nyşana alýar we köp sanly botnet traffigi bilen ýükleýär. “Google Analytics” -de bu web sahypalaryna ýeterlik onlaýn bar bolan gaty kompýuterler ýaly görünýär. Bu ýagdaýlarda adamlar şol bir çäkde işleýän takyk kanuny iş bilen meňzeş çäkde işleýän kanuny kärhanalary işe alyp bilerler. Kompýuter saparyny şahsy sapardan tapawutlandyryp biljekdigiňize göz ýetirmegiň usulyny ösdürmeli. Şeýlelik bilen, Google Analytics-de olaryň aýratynlyklaryny öçürip bilersiňiz. Spam botlaryny arassalamak, Google Analytics Spam-yňyzy dürli gyzyklanýan ugurlardaky howpsuzlyk ýagdaýyna howp salýan köp sanly hüjümden azat edip biler.

Google Analytics Spamyny aýyrmak

Web ussatlarynyň köpüsinde Google Analytics hasaby bar. Spam domenlerinden gelýän traffigiň käbirini görüp bilersiňiz. Google Analytics adamlara käbir süzgüçleri ulanyp ugrukdyryjy traffigi blokirlemäge kömek edýär. Bu üýtgeşmeleri, Google Analytics administrator paneline girip, internet marketing kampaniýasyna ulanyp bilersiňiz. Bu bölümde, iş ölçegleriňizi düzetmegiň köp usullaryny, şeýle hem web sahypasynyň ulanylmagy üçin ähli prosesi howpsuz etmegiň köp sanly web analitik usullaryny tapyp bilersiňiz.

Netije

Her bir kompaniýa üstünlikli onlaýn işewürlik gurmakdan peýdalanyp biler. Netijede, üstünlik gazanan kompaniýalaryň köpüsinde käbir SEO bilen elektron söwda web sahypalary bar. Google Analytics Spam-y web sahypaňyzdan aýyrmak üçin bu gollanmany ulanyp bilersiňiz. Şeýle hem, ähli iş prosesi barada takyk ölçeg maglumatlary almak üçin Google Analytics maglumatlaryňyzy arassalap bilersiňiz.

mass gmail